Prosjekter

Kontakt oss

Tranøy Havn

Varsel om oppstart av planarbeid, Plan 201903 – Detaljreguleringsplan for Tranøy Fritidshavn

i samsvar med plan- og bygningslova§ 12-8 varsles oppstart reguleringsarbeid. Det varsles også om oppstart av utbyggingsavtale. Planen utarbeides som en detaljregulering jf.§12-3. Tiltakshaver er Tranøy Fritidsboliger AS. Forslagsstiller er Mestergruppen arkitekter AS.

Planområdet er på ca. 48daa, og omfatter Tranøy havn på eiendom 26/78 Tranøyveien 1427, samt deler av deler av eiendommene 26/82, 121/1, 26/83, 26/24, 33 og 26/24/1 og havområdet utenfor.

Hensikt med planen: tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende mulig næring. Samt planlegging av nytt offentlig havneanlegg med tilhørende veistruktur. Arbeidet er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning. For utfyllende informasjon se Hamarøy kommune sine nettsider.

Innspill til planen:
Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader kan sendes til MG arkitekter på e-post: kbt@mgarkitekter.no
Eventuelt med kopi til Hamarøy kommune på e-post til: postmottak@hamaroy.kommune.no
Merknader må være sendt innen 15.mai 2020